İlke ve Değerlerimiz

İlke ve Değerlerimiz

TEMEL İLKELERİMİZ

Derneğimiz; toplumsal cinsiyet eşitliği, yoksulluk ve açlıkla mücadele, sağlık, nitelikli eğitim, çevre ve eko-sistemin korunması, erişilebilir ve temiz enerji, istihdam ve ekonomik büyüme, sanayi, inovasyon ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması ve fırsat eşitliği, bilim ve teknoloji, sürdürülebilir kentler ve yaşam, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, barış, toplumsal uzlaşı ve adalet gibi alanlarda kadınlar ve gençlere yönelik projeler geliştirmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda edindiğimiz ilkeler ve değerlerimiz aşağıdaki gibidir:


TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN HAKLARI: Dernek, tüm faaliyet, proje ve hibe süreçlerinde, ortaklık ve işbirliklerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının korunmasını, geliştirilmesini ve güçlendirilmesini önceler. 


DÜRÜSTLÜK: Tüm proje süreçlerimizde ve iş birliği yürüttüğümüz paydaşlarımızla ilişkilerimizde dürüstlük en öncelikli ilkedir. 


ADİL VE GÜVENİLİRLİK: Derneğin herhangi bir programında yer alan ve veya yer almak isteyen başvurucuların değerlendirilmesinde eşit koşullar ve yeterlilikler aranır. Hiçbir zaman toleransa ve iltimasa yer verilmez.


GİZLİLİK: Katılımcıların, paydaşların, gönüllülerin, çalışanların ve birlikte çalışılan kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösterilir. Faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korunur, bu bilgiler sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşılır.


GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA: Dernek yöneticilerinin ve çalışanlarının yetkilerini kişisel veya yakınlarının çıkarları için kullanması kabul edilemez. Satın alma ve hizmet alma faaliyetleri dernek yöneticileri ve çalışanlarının kendileri veya birinci derece yakınları tarafından karşılanmaz.


SORUMLULUK: Dernek, tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürür. Paydaşlarına, katılımcılarına karşı hesap verilebilirlik çerçevesinde hareket eder. 


KAYNAKLARIN KULLANILMASI: Kaynak kullanılmasında dernek çıkarları dikkate alınır.  Dernek olanakları ve kaynakları dernek yönetimi ve çalışanları dışında kimse tarafından kullanılamaz. Finansman, iş gücü ve zaman sorumluluk ilkesi gereğince verimli ve amaca uygun kullanılır.


ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK: Dernek, tüm çalışmalarında ve mali işleyişinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket eder. 


BİLGİYE ERİŞİM: Paydaşlara, iş birliği içerisinde bulunulan kurum ve kişilere ait kişisel ve mahrem bilgiler dışında dernekle ilgili her türlü bilgi ve belge üyelere açıktır ve üyeler bunlara kolaylıkla erişebilir. 


MEDYA İLE İLİŞKİLER: Çeşitli yayın kuruluşlarında demeç vermek, konferans, seminer, çalıştay vb. yerlere konuşmacı olarak katılmak dernek yönetiminin onayı ile gerçekleşir. 


TUTARLILIK: Derneğin yürüttüğü faaliyetler düşünce, amaç ve davranış açısından birbiriyle anlamlı bir bütünlük içindedir.


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: Çağdaş ve dünya ile uyumlu devamlılığı olan, sürdürülebilir kalkınmayı amaçlayan gençlere ve kadınlara yönelik kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler geliştirmeyi hedefler.


İŞBİRLİĞİ: Dernek, işbirliği yaptığı kuruluşların politika, prensip ve etik duruşuna dikkat eder. Her türlü hizmet ve mal üretim aşamalarında insan haklarına ve doğaya saygı gösteren, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele eden ve bu gibi toplumsal duyarlılığı yüksek olan paydaşlarla işbirliği yapar.